"Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe." 
 Albert Einstein


W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że otrzymane dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji przedsięwzięć firmy MILSYSTEM PRO Sp. z o.o., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Administratorem danych osobowych jest MILSYSTEM PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze („Administrator”). Dane kontaktowe: ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra, e-mail: rodo@milsystempro.pl. Jeżeli nic innego nie wynika z odrębnie przekazanej informacji, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia lub realizacji umowy lub w celurealizacji obowiązku prawnego lub w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa, przepis prawa lub uzasadniony interes Administratora, przy czym, uzasadnionym interesem Administratora może być ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń. Dane osobowe nie są przechowywane w jakimkolwiek celu dłużej niż to konieczne, a zachowane zostają tylko te dane osobowe, które są konieczne w określonych celach lub w celu zachowania zgodności wymogami regulacyjnymi. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub graniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże może się okazać iezbędne do realizacji celu, dla którego zostały udostępnione. Jeżeli zajdzie taka potrzeba dochowamy wszelkich starań, aby nformację te uzupełnić o inne konieczne dane, doprecyzowujące cel, okres oraz inne istotne kwestie związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
Milsystem Pro Sp. z o.o. (c)2019, All Rights Reserved